Regulamin Kina

REGULAMIN KINA MIEJSKIEGO CENTRUM KULTURY W LEŻAJSKU
1. Niniejszy regulamin określa zasady zakupu towarów i usług w Kinie Miejskiego Centrum Kultury
w Leżajsku.
2. Celem regulaminu jest zapewnienie sprawnej obsługi, komfortu i bezpieczeństwa Widzów.
3. Do przestrzegania niniejszego Regulaminu zobowiązany jest każdy korzystający z usług Kina oraz przebywający na terenie Miejskiego Centrum Kultury w Leżajsku.
4. Zakup biletu jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przestrzeganie niniejszego regulaminu.
5. Bilety możliwe są do nabycia w kasie kina bezpośrednio przed rozpoczęciem seansu lub po wcześniejszej rezerwacji.
6. Kasa kina czynna jest od wtorku do niedzieli w godz. 14:00-20:30 lub na godzinne przed seansem.
7. Rezerwacji miejsc na seanse filmowe można dokonać telefonicznie pod numerem telefonu
17 785-11-34 wew. 146 od godz. 14:00 do 20:30 lub osobiście w kasie kina MCK.
8. Rezerwację na seanse filmowe można w każdej chwili unieważnić telefonicznie lub osobiście
w Kasie Kina podając ilość miejsc oraz nazwisko, pod jakim rezerwacja została dokonana.
9. Zarezerwowane bilety na seanse filmowe należy odebrać najpóźniej do 30 minut przed rozpoczęciem projekcji filmu, w przeciwnym razie rezerwacja ta zostanie automatycznie usunięta przez komputerowy system sprzedaży biletów.
10. Wstęp do kina jest możliwy za okazaniem ważnego biletu.
11. Bilet ważny jest jedynie na wyznaczony na nim seans, w określonej sali, dniu i na wyznaczoną godzinę.
12. Bilet należy zachować do ewentualnej ponownej kontroli przez cały czas trwania seansu, na jaki jest zakupiony.
13. Miejsce na sali należy zajmować zgodnie ze wskazaniami na bilecie.
14. Bilet ulgowy przysługuje uczniom, studentom, emerytom i rencistom oraz osobom niepełnosprawnym za okazaniem ważnej legitymacji, odcinka renty lub emerytury.
15. Nabycie biletu ulgowego przez osobę niepełnosprawną następuje na podstawie okazania dokumentu (zaświadczenia, legitymacji) potwierdzającego niepełnosprawność. Opiekunowi osoby niepełnosprawnej nie przysługuje prawo do ulgi.
16. Legitymacje uczniowskie, studenckie oraz inne dokumenty uprawniające do ulgi sprawdzane są wraz z biletami przy wejściu na salę kinową.
17. Bilety na seanse filmowe przeznaczone dla określonych kategorii wiekowych mogą nabyć tylko osoby spełniające wymagania związane z wiekiem po okazaniu odpowiedniego dokumentu tożsamości.
18. Bilety grupowe sprzedawane są dla grup co najmniej 20-osobowych.
19. Przy zakupie biletów grupowych do południowych w cenie zakupu biletów grupowych przysługują zaproszenia dla opiekunów zgodnie z poniższą zasadą:
– przedszkola – 1 zaproszenie dla opiekuna na 5 przedszkolaków,
– szkoły podstawowe – 1 zaproszenie dla opiekuna na 10 uczniów;
– gimnazja i licea – 1 zaproszenie dla opiekuna na 15 uczniów.
20. Zwrotu lub zamiany biletu zakupionego w kasie kina można dokonać najpóźniej 15 minut przed rozpoczęciem seansu na jaki został on zakupiony, okazując bilet wraz z paragonem fiskalnym oraz wypełnionym formularzem zwrotu biletu dostępnym na stronie internetowej www.kinolezajsk.pl lub bezpośrednio w kasie kina. Zwrot lub zamiana biletu możliwa jest również w przypadku odwołania lub zmiany w repertuarze terminu seansu, jak również opóźnienia lub przerwy w jego emisji dłuższych niż 30 minut.
21. Kasjer ma prawo odmówić przyjęcia zwrotu wykupionych biletów wstępu oraz dokonania wypłaty kwoty należnej za niewykorzystane bilety w następujących przypadkach:
a) Widz chce zwrócić bilet po rozpoczęciu seansu filmowego lub imprezy z powodów nie leżących po stronie Miejskiego Centrum Kultury w Leżajsku.
b) Widz chce zwrócić bilet po częściowym udziale w seansie filmowym lub w imprezie
z przyczyn nie leżących po stronie Miejskiego Centrum Kultury w Leżajsku
22. Repertuar kina dostępny jest na stronie internetowej www.kinolezajsk.pl oraz w tablicy informacyjnej MCK.
23. Na seanse filmowe obowiązuje cennik zgodny z repertuarem kina.
24. Godziny rozpoczęcia seansów określone w repertuarze, cennikach (oraz innych reklamach
i ofertach) określają czas rozpoczęcia emisji bloku reklam i zwiastunów filmowych, po zakończeniu którego rozpoczyna się emisja filmu.
25. Kasjer może odmówić sprzedaży biletu wstępu w następujących szczególnych przypadkach:
a) Wykonanie usługi nie jest możliwe, pomimo wcześniejszej deklaracji repertuarowej, poprzez brak wszystkich koniecznych elementów do jej wykonania spowodowanych niewłaściwym działaniem kontrahentów,
b) W przypadku, gdy widz jest w stanie nietrzeźwym, pod wpływem środków odurzających, posiada przy sobie przedmioty niebezpieczne lub swoim zachowaniem zagraża bezpieczeństwu innych.
c) Osobie, która nie spełnia wymogu granicy wieku, od której dopuszcza się uczestniczenie
w seansie filmowym lub imprezie chyba, że jest w towarzystwie prawnego opiekuna.
d) Sił i zdarzeń losowych niezależnych od woli Miejskiego Centrum Kultury.
26. Na terenie kina obowiązuje całkowity zakaz wnoszenia przedmiotów niebezpiecznych (broni, środków trujących, ostrych narzędzi, materiałów łatwopalnych) oraz wnoszenia i spożywania środków odurzających i psychotropowych oraz artykułów spożywczych nie zakupionych w kinie.
27. Na terenie kina obowiązuje całkowity zakaz fotografowania i filmowania oraz wnoszenia na sale kinowe kamer, aparatów fotograficznych i wszelkiego rodzaju urządzeń rejestrujących obraz lub dźwięk.
28. Osoby uczestniczące w seansie filmowym zobowiązane są do wyłączenia na czas jego trwania telefonów komórkowych oraz innych urządzeń emitujących światło lub dźwięk.
29. Na całym terenie kina obowiązuje zakaz palenia i korzystania z elektronicznych papierosów oraz urządzeń i przedmiotów o tej samej lub zbliżonej funkcji lub działaniu.
30. Osoby pod wpływem alkoholu lub środków odurzających nie będą wpuszczane na teren kina.
31. Na terenie kina obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt.
32. Pracownik obsługi kina ma prawo wyprosić klienta, który nie posiada przy sobie ważnego biletu lub narusza zasady określone niniejszym regulaminem.
33. Pracownik kina ma prawo odmówić wstępu osobie zachowującej się niekulturalne, niegrzecznie lub wulgarnie wobec klientów lub pracowników.
34. Za rzeczy pozostawione w kinie nie ponosimy odpowiedzialności.
35. Po zakończeniu projekcji prosimy o pozostawienie porządku oraz czystości.
36. Wszelkie zniszczenia lub dokonane uszkodzenia będą zgłaszane odpowiednim służbom.
37. Wszelkie reklamacje dotyczące usług świadczonych w kinie należy zgłaszać niezwłocznie do pracowników kina obecnych w kinie w momencie składania reklamacji. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia ich złożenia.