Regulamin internetowej sprzedaży biletów wstępu na seanse filmowe, koncerty i wydarzenia organizowane przez Miejskie Centrum Kultury w Leżajsku.

Informacje ogólne

1. Organizatorem internetowej sprzedaży jest Miejskie Centrum Kultury w Leżajsku, ul. Mickiewicza 65, 37-300 Leżajsk, NIP: 816-15-26-792, zwana dalej "Organizatorem". 2. Sprzedaż jest ograniczona liczbą biletów na poszczególne seanse, koncerty lub wydarzenia. Miejsca są numerowane. Zgłoszenia zakupu będą przyjmowane do wyczerpania puli biletów, z zastrzeżeniem pkt 4 Regulaminu. 3. Brak możliwości zakupu biletu za pośrednictwem systemu sprzedaży internetowej nie oznacza braku biletów w Kasie Biletowej MCK. 4. Organizator zastrzega sobie możliwość zakończenia sprzedaży w każdej chwili bez podania przyczyn. 5. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian Regulaminu, a także odwołania poszczególnych seansów, koncertów i wydarzeń bez podania przyczyny.

Płatności

6. Ceny biletów na poszczególne seanse, koncerty i wydarzenia zamieszczone są na stronie www.kinolezajsk.pl . Ceny biletów na seanse, koncerty i wydarzenia są zróżnicowane. 7. Płatności za bilety obsługuje firma transferuj.pl. 8. Bilety można zamawiać najpóźniej godzinę przed wydarzeniem. 9. Kupując bilet przez Internet, Zamawiający zobowiązany jest zapłacić za bilet korzystając z wybranej formy płatności online oferowanej w transferuj.pl. 10. Płatności za zamówione bilety należy dokonać w ciągu 30 minut od momentu złożenia zamówienia zakupu i jest to część procesu w systemie transferuj.pl. 11. W przypadku braku dokonania płatności w terminie, złożone zamówienie zakupu zostaje anulowane.

Odbiór biletów

12. Po dokonaniu płatności Użytkownik otrzyma Bilet w formie listu e-mail - około 5 minut od dokonania płatności, nie później jednak niż w terminie 20 minut od złożenia zamówienia, na adres podany w procesie zamówienia. Bilet zapisany jest w formacie PDF. 13. Realizacja Biletu następuje poprzez okazanie bileterowi wpuszczającemu widzów do sal: - wydruku w kolorze czarnym na białym papierze, zawierającego fotokod w rozmiarze nie mniejszym niż 2x2 cm - biletu zapisanego w formie elektronicznej np. na tablecie lub smartfonie, - numeru biletu 14. W przypadku wątpliwości co do oryginalności Biletu lub osoby uprawnionej do jego realizacji, pracownik Organizatora jest upoważniony do zażądania okazania przez Użytkownika dowodu tożsamości, a w szczególności dowodu osobistego lub legitymacji uczniowskiej lub studenckiej. 15. Bilet ważny jest od momentu jego otrzymania po dokonaniu płatności, do momentu zakończenia spektaklu, którego dotyczył. 16. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za udostępnienie Biletu osobom trzecim. Bilet jest drukiem poufnym i nie może być powielany. Organizator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku udostepnienia Biletu osobom trzecim. Organizator zastrzega sobie prawo do odmówienia wstępu na Salę w wypadku zaistnienia duplikatu biletu. W przypadku zgłoszenia się w Sali kilku osób z tym samym Biletem, upoważnioną do udziału w spektaklu będzie wyłącznie osoba, która zrealizowała Bilet jako pierwsza. 17. W przypadku, gdy Użytkownik opuszcza salę w trakcie trwania spektaklu, powinien okazać pracownikowi teatru Bilet, pod rygorem utraty prawa do powrotu na salę i udziału w dalszej części spektaklu.

Zwroty

18. Bilety zakupione przez internet nie podlegają zwrotowi. 19. W przypadku odwołania wydarzenia informacje na temat dokonywania zwrotu biletów będą udzielane w sekretariacie MCK pod nr tel. +48 17 785 11 34 lub mailowo: sekretariat@kultura.lezajsk.pl

Dane osobowe

20. Administratorem danych osobowych jest Organizator. 21. Dane osobowe Kupującego nie będą przekazywane innym Stronom bez jego wiedzy i zgody. Dokonanie płatności stanowi wyrażenie zgody na treść niniejszego regulaminu oraz na przekazanie swoich danych osobowych Organizatorowi. 22. Każdemu przysługuje prawo do wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.